Σολφέζ 35 Ragtime– Α΄ Τεύχος (με τρανσπόρτο)

Σολφέζ 35  Ragtime - με τρανσπόρτο

βιβλίο θεωρίας μουσικής σολφεζ Καλλιέργεια Ακουστικών Ικανοτήτων

*το τρανσπόρτο σε αυτό το τεύχος είναι μόνο για κατανόηση των αποστάσεων ανάμεσα στις νότες (βήμα- πήδημα) και εξάσκηση της ονοματολογίας. Δεν περιλαμβάνει σε καμία περίπτωση γνώση των κλιμάκων.

- Τρανσπόρτο στη Λα Μείζονα

- Τρανσπόρτο στη Σολ Μείζονα